อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

 

ฐานข้อมูลอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ปีงบประมาณ 2559 (ใหม่)
         
ที่ คำนำหน้า ชื่อสกุล ตำบล อำเภอ
1 นาย สมบูรณ์  แสงกล้า ภูเงิน กันทรลักษ์
2 นาย วีระ  สำเนียงนวน สังเม็ก กันทรลักษ์
3 นาย อำนวย  บุญเชิญ กุดเสลา กันทรลักษ์
4 นาย สาย  ห่อคำ จานใหญ่ กันทรลักษ์
5 นางสาว ลักษิกา เนียมจิตต์ ชำ กันทรลักษ์
6 นางสาว สุภาวดี  หงษ์อินทร์ บึงมะลู กันทรลักษ์
7 นาย วีระยุทธ  วรรณเวช เมือง กันทรลักษ์
8 นาย วิเชียร ศิริชนะ รุง กันทรลักษ์
9 นาง แก่นใจ  ศรีชุม ละลาย กันทรลักษ์
10 นาย นา  จันทะสุ ตระกาจ กันทรลักษ์
11 นาย สุรพงษ์  หลวงเดช โนนสำราญ กันทรลักษ์
12 นาย ประเทศ  ไชยเกิด หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
13 นาย ประกอบ  พรหมวันดี เสาธงชัย กันทรลักษ์
14 นาง สุภาพร  หมุ่ยศรี ขนุน กันทรลักษ์
15 นาย ปรีชา  คำศิริ สวนกล้วย กันทรลักษ์
16 นาย โดน  กุลหอม เวียงเหนือ กันทรลักษ์
17 นาง สุรัญญา เถาว์คำ ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
18 นาย บุญชื่น     ธรรมนิยม ภูผาหมอก กันทรลักษ์
19 นางสาว โสรยา กมล น้ำอ้อม กันทรลักษ์
20 นาย นารีย์  สุจันทร์ กระแชง กันทรลักษ์
21 นาย อนุศักดิ์   พิชัยกุล ดูน กันทรารมย์
22 นาย ยอดยิ่ง  ไกรษี จาน กันทรารมย์
23 นาย สุพิชญ์ สุตะพันธ์ ดู่ กันทรารมย์
24 นาย เสถียร  สุวรรณดี ทาม กันทรารมย์
25 นาย ถนอม  อารีย์ โนนสัง กันทรารมย์
26 นาย อภิชาติ  บุญเชิญ บัวน้อย กันทรารมย์
27 นาย สมศักดิ์  ศรีเพชร ผักแพว กันทรารมย์
28 นาย สมคิด  คำเพราะ เมืองน้อย กันทรารมย์
29 นาง ทองเลี่ยม  ขันโท ยาง กันทรารมย์
30 นาย เข็มชาติ สถานสุข ละทาย กันทรารมย์
31 นาย คำพันธ์   สะอาด หนองแก้ว กันทรารมย์
32 นาย บรรลือ  อิ่มอ้วน หนองบัว กันทรารมย์
33 นาย ประถม  บุญจันทร์ หนองแวง กันทรารมย์
34 นาย สากล  ศรีโคตร หนองหัวช้าง กันทรารมย์
35 นาย ทำนอง  ศรีสุธรรม อีปาด กันทรารมย์
36 นางสาว ดารารัตน์  แก้วพวง คำเนียม กันทรารมย์
37 นาง ธนัดดา  รัตนพันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์
38 นาย ธีรัชพัฒน์  ย่อทอง กันทรารมย์ ขุขันธ์
39 นาย สมหมาย  ซุยซวง จะกง ขุขันธ์
40 นาง เสมียน  ใจดี ใจดี ขุขันธ์
41 นาย สมจิต  กลางมณี ดองกำเม็ด ขุขันธ์
42 นาง ศิริวรรณ  บัวภา ตะเคียน ขุขันธ์
43 นาย สุเยียน  ปรือปรัก ปรือใหญ่ ขุขันธ์
44 นาง ศรีวิใลย์  ศรีมาศ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
45 นาง ธิติมา   โพธิ์ไพร โสน ขุขันธ์
46 นางสาว ฉันทนา  จันแสง หัวเสือ ขุขันธ์
47 นาง จำปี  สะอาด ตาอุด ขุขันธ์
48 นาง รุ่งนภา  ตั้งสุระกุลชัย ห้วยใต้ ขุขันธ์
49 นาย สุพรรณ์  นันทสิงห์ นิคมพัฒนา ขุขันธ์
50 นาย เกรียงไกร  ใจมนต์ โคกเพชร ขุขันธ์
51 นาง วัฒนา แพงวิเศษ ปราสาท ขุขันธ์
52 นาย หงษ์ สาระชาติ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
53 นาง อำพร  พิกุล ห้วยสำราญ ขุขันธ์
54 นาย ประวิทย์  ดวนใหญ่ กฤษณา ขุขันธ์
55 นาย วิชัย  ทองอินทร์ ลมศักดิ์ ขุขันธ์
56 นาง ปราณี  จันคะนา หนองฉลอง ขุขันธ์
57 นาง สนั่น  วงศ์พิทักษ์ ศรีตระกูล ขุขันธ์
58 นาย ไสย  สมาธิ ศรีสะอาด ขุขันธ์
59 นาย ฉกาจวุฒิ นันทสิงห์ กันทรอม ขุนหาญ
60 นาย วีรพัฒน์  อินทนิล สิ ขุนหาญ
61 นาง จันทราทิพย์  คำโท กระหวัน ขุนหาญ
62 นาย สุพัด ไชยทอง บักดอง ขุนหาญ
63 นาง วอน  ไชยสุวรรณ ขุนหาญ ขุนหาญ
64 นางสาว เจริญขวัญ  แทนสระ พราน ขุนหาญ
65 นาย โฆษิต  คำโท ไพร  ขุนหาญ
66 นาย เจริญศักดิ์  ตรีรุ่งสุวรรณ โนนสูง ขุนหาญ
67 นาย ประพันธ์  สิทธิศร โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
68 นาย อุทิศ  แก่นทิพย์ ภูฝ้าย ขุนหาญ
69 นาย นิน ศรีสรรค์ ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
70 นาง กิ่งแก้ว คำลอย โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
75 นาย ประดิษฐ์  บุญเติม รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
72 นาย ดี   ยศศิริ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
73 นาย สุเมธ  จันทราภรณ์ เขิน น้ำเกลี้ยง
74 นาย ประหยัด  ศรีนาค ตองปิด น้ำเกลี้ยง
71 นาย คารมย์ นันทะเสน ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
76 นาย ทองไล  ขุนเมือง คูบ น้ำเกลี้ยง
77 นาย สงวน  ปีมา บก โนนคูณ
78 นาย บุญมา  ไกรษี โพธิ์  โนนคูณ
79 นาย อภิรักษ์  ปราบวงศา หนองกุง โนนคูณ
80 นาย คำนึง  คำแสนหมื่น โนนค้อ โนนคูณ
81 นาง สุมาลี  บัวลา เหล่ากวาง โนนคูณ
82 นาง จันทร์เพ็ญ ศรีเกษ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์
83 นาย สรพงษ์  กันยา เป๊าะ บึงบูรพ์
84 นาย จันทร์  บุญสุข หนองหว้า      เบญจลักษ์
85 นาย วันนา  พิลา ท่าคล้อ เบญจลักษ์
86 นาย จอนี มนตรี หนองฮาง เบญจลักษ์
87 นาย ทองสี  ปลื้มใจ หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
88 นาง พั่ว สมภาวะ เสียว เบญจลักษ์
89 นาย จรูญ   คำเสียง พิมาย ปรางค์กู่
90 นาย ศิริสุข  แก้วละมุล กู่ ปรางค์กู่
91 นาย เสกสรร  ชัยวิเศษ ตูม ปรางค์กู่
92 นาย สนั่น  ผ่านพินิจ หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
93 นาย สุทิน  เครือมาศ สมอ ปรางค์กู่
94 นาย ประศักดิ์ มูลจัด โพธิ์ศรี ปรางค์กู่
95 นาย วิเชียร  เข็มทอง สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
96 นาย พิชิต แก่นจันทร์ ดู่ ปรางค์กู่
97 นาย พิทักษ์ พันธมาศ สวาย ปรางค์กู่
98 นาย ทองพูน บุญประกอบ พิมายเหนือ ปรางค์กู่
99 นาย ถวิล   วังทอง พยุห์ พยุห์
100 นาย สมนึก  พรมชาติ พรหมสวัสดิ์ พยุห์
101 นาย พิเชษฐ  นัยพัฒน์ ตำแย พยุห์
102 นาย สุทิตย์ ทองไม้ โนนเพ็ก พยุห์
103 นาย อุทิศ    โสรส หนองค้า พยุห์
104 นาง นงค์เยาว์  สีตะริสุ อีเซ  โพธิ์ศรีสุวรรณ
105 นาย ธวัชชัย  แสวงบุญ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
106 นาง สังวาล บึงไกร ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ
107 นางสาว ดาหวัน ยางงาม โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
108 นาย นุ่ม  ดวงพรม หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ
109 นาย ชม   สุดา   ไพรบึง ไพรบึง
110 นาง ครองขวัญ  จิตรัก ดินแดง ไพรบึง
111 นาง เหลี่ยม เงินดี ปราสาทเยอ ไพรบึง
112 นาย ถวิล  ดวงมณี สำโรงพลัน ไพรบึง
113 นาย ชวกิจ จันเทพา สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
114 นาย พรมมา   จันเพ็ง โนนปูน ไพรบึง
115 นาย สุทิศ ยกยศ ห้วยตามอญ ภูสิงห์
116 นาย เทียนชัย  ศรีสิงห์ โคกตาล ภูสิงห์
117 นาย บุญเยือน  บุตะเคียน ตะเคียนราม ภูสิงห์
118 นางสาว พรรณี  บริสุทธิ์ ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์
119 นาย วันชัย  นาคญวน ละลม ภูสิงห์
120 นางสาว ชญานิน  จันทกรณ์ ดงรัก ภูสิงห์
121 นาย วิชัย  แสวงสุข ไพรพัฒนา ภูสิงห์
122 นาย ณรงค์ชัย  แจ่มจรัสเชื้อสกุล หนองใหญ่ เมืองจันทร์
123 นาย ตี  ดีวัน ตาโกน เมืองจันทร์
124 นาย สมหวัง   เกษศิริ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
125 นาง สุดารัตน์  เขื่อนจนะ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
126 นาย สถิตย์  โลปัตถา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
127 นาย สง่า รัตนปริญญานนท์ เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
128 นาย ทองสุก  กะตะศิลา คูซอด เมืองศรีสะเกษ
129 นาง ทองสี  ไชยจันดา จาน เมืองศรีสะเกษ
130 นาง กรองเกียรติ  สมดอกแก้ว ซำ เมืองศรีสะเกษ
131 นางสาว สุพิชญาพร อรุณโรจน์ ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
132 นาย สมกลั่น  พรหมประดิษฐ์ ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
133 นาง อรทัย  แสงสิงห์ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
134 นาง หนูฉันท์ จุลเหลา โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
135 นาย ธีระชัย  สระโสม โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
136 นาง หนูถิน  วรรณทวี โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
137 นาย สุด  โสมา โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ
138 นาย สมบูรณ์  พนม หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
139 นาย สาคร  กงแก้ว หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
140 นาง วิไลรัตน์  บูรณะ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
141 นาย อำนวย  มะโนราช หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
142 นาย ดำรงฤทธิ์  รัศมี หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
143 นาง ศศิวิมล  ทองโพธิ์ คอนกาม ยางชุมน้อย
144 นาย ประมูล  ชาลี บึงบอน ยางชุมน้อย
145 นาง จันทรา ชาติมนตรี ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
146 นาย วัชรินทร์  ชิณวงศ์ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
147 นาย ทวีศักดิ์  แก้วคำ โนนคูณ ยางชุมน้อย
148 นาย ผ่อง    พันธ์เพ็ชร กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
149 นาย นิคม  อำไพ ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
150 นาย จอน  บุญอินทร์ ไผ่ ราษีไศล
151 นางสาว ธิดารัตน์ กตะศิลา เมืองคง ราษีไศล
152 นาง กาญจนา  มงคล ด่าน ราษีไศล
153 นาย สมาน งามล้วน หนองอึ่ง ราษีไศล
154 นาง รสรินทร์  กตะศิลา หนองแค ราษีไศล
155 นาง มณีวรรณ  สุภาพันธ์ จิกสังข์ทอง ราษีไศล
156 นาง ทองดา   พิมสาร เมืองแคน ราษีไศล
157 นางสาว ทักษิณา  พรมพุ้ย บัวหุ่ง ราษีไศล
158 นาย สุพรม  สายทะวงษ์ หนองหมี ราษีไศล
159 นาย ประทักษิณ  โพธิบุตร หว้านคำ ราษีไศล
160 นาย พิสิษฐ์ ทองบ่อ สร้างปี่ ราษีไศล
161 นาย วินัย  ลี้ลับ ดู่ ราษีไศล
162 นาย วิโรจน์  พิศมัย ส้มป่อย ราษีไศล
163 นาย พงศ์ศักดิ์   ดวงธนู  บ่อแก้ว วังหิน
164 นาย ดำ  มังษา ธาตุ วังหิน
165 นางสาว กมลวรรณ  ดวนสูง บุสูง วังหิน
166 นาย คำนึง  สมาน ศรีสำราญ วังหิน
167 นาง สุจิดา  น้ำทอง ทุ่งสว่าง วังหิน
168 นาย บุญเลียน  ศรีบุญเรือง วังหิน วังหิน
169 นาย สุกิ  สมบัติ โพนยาง วังหิน
170 นาง ธนิสร  พิมสอน ดวนใหญ่ วังหิน
173 นาง สำรวย คำศรี สระเยาว์ ศรีรัตนะ
172 นาง ศุภวรรณ สีแก่ พิงพวย ศรีรัตนะ
171 นาย สมยศ  นิลเพชร ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
174 นาย สมศักดิ์  โพธิวัฒน์ ตูม ศรีรัตนะ
175 นาง ลมุล สังสัมฤทธิ์ เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
176 นาง สุพิน สุขล้วน ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
177 นาง รัตนา  สุนทรา สะพุง ศรีรัตนะ
178 นาย อาวรณ์  ศรีศิลป์ คลีกลิ้ง ศิลาลาด
179 นาย สมบูรณ์  นิยม กุง ศิลาลาด
180 นาย ประสิทธิ์ คำเกลี้ยง หนองบัวดง ศิลาลาด
181 นาย ยอดใจงาม    วิรุณพันธ์ โจดม่วง ศิลาลาด
182 นาย พิมพ์  สุขเอิบ ผักไหม  ห้วยทับทัน
183 นาง สุพัตรา  สาธุ กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
184 นาย อรรถทวี  อินทร์แก้ว เมืองหลวง ห้วยทับทัน
185 นาง สมหมาย  ศรีกระหวัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
186 นาย เกียรติศักดิ์  บุญเสริม จานแสนไชย ห้วยทับทัน
187 นาย สนอง สุฤทธิ์ ปราสาท ห้วยทับทัน
188 นาย สมบัติ  วังเอก กำแพง อุทุมพรพิสัย
189 นาย สมัย  ไชยโยธา ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
190 นาง เสวียน  ราชมุงคุล ขะยูง อุทุมพรพิสัย
191 นาย เดชา  เมืองหนองจอก แข้ อุทุมพรพิสัย
192 นาย นนทชัย  ใยคำ แขม อุทุมพรพิสัย
193 นาง บุญทัน  โถทอง รังแร้ง อุทุมพรพิสัย
194 นาย ทองจันทร์  พันธ์เพชร หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
195 นาง สุมารี  บุญทอง หนองไฮ อุทุมพรพิสัย
196 นางสาว ธีนะฬาภรณ์  ดาทอง ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
197 นาย บุญส่ง  บุญเยี่ยม แต้ อุทุมพรพิสัย
198 นางสาว มณีรัตน์ ศรีบุญเรือง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
199 นาย บุญลือ  ทวีชาติ ปะอาว อุทุมพรพิสัย
200 นาย ศวง  อยู่เกษม โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย
201 นาย ศักดิ์ศรี  พรมคุณ หัวช้าง อุทุมพรพิสัย
202 นาง ชมพูนุช  จงราช อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย
203 นาง พรินพร  สุขวงศ์ สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย
204 นาย ประจวบ  ธรรมนิยม โคกจาน อุทุมพรพิสัย
205 นาย บุญ  ห้าวหาญ โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย
206 นาย นรินทร์ จันทร์เทศ สำโรง อุทุมพรพิสัย