ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 วันที่ 29  ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม  และมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน