นายสุพัด ไชยทอง อสร.ดีเด่น ปี 2562

 อสร.ดีเด่น ปี 2562 รับใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 

    22 - 24 กันยายน 2562 นางณัฐกฤตา  ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางตวันภร กุลพัฒน์   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในการเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน นำ นายสุพัด ไชยทอง อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2562 ของจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน  ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวิท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  และในวันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุพัด ไชยทอง อสร. ดีเด่น เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ กับ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมี นางอัจฉรา แก้วกำธรเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีด้วย