กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ - 16 กันยายน 2562

       เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

1. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก

     1.1 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                   1) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
                   2) มีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
                   3) มีผลการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม
                   4) มีการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     1.2 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน
              ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
2. ประเภทรางวัลและรางวัลที่ได้รับ 
     บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 7 รางวัล โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 7 ด้าน ดังนี้
     ด้านที่ 1  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
     ด้านที่ 2  สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
     ด้านที่ 3  สิทธิเด็ก
     ด้านที่ 4  การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ
     ด้านที่ 5  การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล
     ด้านที่ 6  การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย
     ด้านที่ 7  สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย
     หมายเหตุ  รางวัลแต่ละด้านสามารถเสนอชื่อได้ทั้งบุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
 
3. กำหนดการและวิธีการเสนอชื่อ
    3.1 ยื่นใบสมัครและรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562
    3.2 จัดส่งใบสมัครและแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้   
                 1) ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ
                 2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัคร/เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่น)
                 3) ส่งทางอีเมล chamaree@nhrc.or.th  ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2562

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1. เอกสารประชาสัมพันธ์ (คลิกที่นี่)

2. ใบสมัคร (คลิกที่นี่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2141 3930, 0 2141 3931