หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

    วันที่ 19 -  20 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 ณ เขตตรวจราชการ ที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามแผนการตรวจราชการฯ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน  ตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ACTION PLAN) ติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย และปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติถูกต้อง  พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานฯ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยให้มุ่งเน้นผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และขอให้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ สามารถตรวจสอบได้

     นอกจากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ติดตามผลการมีงานทำ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การทอผ้าไหมลายยกดอก ณ บ้านกุดโง้ง หมู่
6 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ A1 (1) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ ณ บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และโครงการ A1 (13) ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ณ กลุ่มอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว บ้านหนองไพร ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ