โครงสร้างบุคคลากร

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 
  นางณัฐกฤตา ดาหาร
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ


 
 

   

 

 

 นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 
 
 
นางตวันภร  กุลพัฒน์
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางจารุวรรณี  บุญมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางดารณีย์  ผกาพันธ์
 พนักงานธุรการ ส ๔
     

น.ส.เกศินี วันทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น 

น.ส.พิศตะวัน แพงศรี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

จังหวัดศรีสะเกษ

นายอิทธิกร อาภาวศินสุข

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

     

นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร
พนักงานขับรถยนต์ 

 

นางเพลินพิศ รินทร
พนักงานทำความสะอาด