ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
“กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการ”
พิธีรับ-ส่งทหารใหม่ แผนกทหารบก ,แผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2562 และแผนกทหารเรือ ผลัดที่ 3/2562 โดยส่งช่วยกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 665 นาย
การประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2562
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563