อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

 ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
 แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 22 คน
 1. นายสมบูรณ์  แสงกล้า  อ.กันทรลักษ์
 2.นายอนุศักดิ์  พิชัยกุล  อ.กันทรารมย์
 3.นางธนัดดา  รัตนพันธ์  อ.ขุขันธ์
 4.นายฉกาจวุฒิ  นันทสิงห์  อ.ขุนหาญ 
 5.นายประดิษฐ์  บุญเติม  อ.น้ำเกลี้ยง
 6.นายสงวน  ปีมา  อ.โนนคูณ
 7.นางจันทร์เพ็ญ  ศรีเกษ  อ.บึงบูรพ์
 8.นายจันทร์  บุญสุข  อ.เบญจลักษ์
 9.นายจรูญ  คำเสียง  อ.ปรางค์กู่
 10.นายถวิล  วังทอง  อ.พยุห์
 11.นางนงค์เยาว์  สีตะริสุ  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
 12.นายชม  สุดา  อ.ไพรบึง
 13.นายสุทิศ  ยกยศ  อ.ภูสิงห์
 14.นายณรงค์ชัย  แจ่มจรัสเชื้อสกุลชัย  อ.เมืองจันทร์
 15.นางสุดารัตน์  เขื่อนจนะ  อ.เมืองศรีสะเกษ
 16.นางศศิวิมล  ทองโพธิ์  อ.ยางชุมน้อย
 17.นายจอน  บุญอินทร์  อ.ราษีไศล
 18.นายพงษ์ศักดิ์  ดวงธนู  อ.วังหิน
 19.นางสำรวย  คำศรี  อ.ศรีรัตนะ
 20.นายอาวรณ์  ศรีศิลป์  อ.ศิลาลาด
 21.นายพิมพ์  สุขเอิบ  อ.ห้วยทับทัน
 22.นายสมบัติ  วังเอก  อ.อุทุมพรพิสัย