หน้าที่

ให้บริการ

  1. ประสานการดำเนินงาน/ให้บริการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  2. รับเรืองร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
  3. รับเรื่องร้องทุกข์อันเนื่องมาจากการไปทำงานต่างประเทศ ได้แก่ ถูกนายจ้างเอาเปรียบ ไม่ได้ทำงานตามที่ตกลง เสียชีวิตญาติต้องการรับศพกลับบ้าน หรือขอเงินทดแทนต่างๆ
  4. บริการด้านข้อมูลข่าวสารแรงงาน เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และอื่นๆ ฯลฯ